Παράκληση

                                                    Απολυτίκιον Υ.Θ.Κασσωπίτρας

                                            ἦχος α ΄.Της ρήμου πολίτης
Ες Μονήν Κασσωπίτρας, ν Κερκύρ προστρέχομεν, σο τήν σεβάσμιαν εκόνα, Θεοτόκε σπάσασθαι. Στεφάντυφλωθέντι ν δ, δεδώρησαι καινούς γάρ φθαλμούς, νν δέ μματα φωτίζεις τν καρδιν, λαμπρύνουσα τούςδοντας. Χαίροις θεία πύλη το φωτός, χαίροις ζως τράπεζα, χαίροις το Κανονίου λιμήν, ερήνης τό πίνειον.                                        Μεγαλυνάριον
Θαμα πολυθαύμαστον καί φρικτόν, ξένον τερατδες, τι Στέφανος τυφλός, ψεως τέρας μμάτωσιν λαμβάνει, παρά της Θεοτόκου, ν μεγαλύνομεν.                                  Ἀπολυτίκιον γίου Παρθενίου
                                       χος α΄. Τς ρήμου πολίτης


 λλησπόντου τ κλέος κα Λαμψάκου τ καύχημα, Παρθένιον τν μέγαν εράρχην τιμήσωμεν· θαυμάτων γρ πηγάζει δωρες κα παύει ασθενείας χαλεπς κα καρκίνου παλλάττει τς συνοχς, τος ελαβς κραυγάζοντας· δόξα τ σ δοξάσαντι Χριστ, δόξα τ σ στεφανώσαντι, δόξα τ νεργούντι διά σο, πσιν άματα.                                 Μεγαλυνάριον
Χαροις Λαμψκου θεος ποιμν κα θαυμτων βρσις κα κνωτος θησαυρς· χαροις καθρτων πνευμτων δικτης κα τν νοσοντων ῥῶσις Πτερ Παρθνιε.

                                       Ἀπολυτίκιον σίου Γενναδίου
                        χος α'. Τς ρήμου πολίτης

 Καλαρρύτων τν γόνον, τς Κερκύρας τ κλέϊσμα, Μονς τς Κασσωπίτρας τν στύλον, μοναζουσν τν πέρμαχον, βιώσαντα ν τήδε τ ζω ς γγελος οράνιος Θεο· δι μνομεν σε πιστς π καρδίας κράζοντες, πατρ μν Γεννάδιε σιε, χαροις τν μοναστν καλλονή, χαροις ερέων καύχημα, χαροις πιστν κέστωρ κα πρς Θεν νεοφανής, πρέσβυς κοίμητος.


                                  Μεγαλυνάριον
Χαροις τς Κερκύρας νέος φωστρ, Γεννάδιε Πάτερ σθενούντων ρωγός, χαροις Κασσωπίτρας Μονς τς Παναγίας μέγας ντιλήπτωρ κα τν πιστν πάντων προστάτης νθερμος.                               Παρακλητικός Κανόνας 
Ελογητός Θεός μν,πάντοτε· νν καί εί καί ες τούς αἰῶνας τν αώνων.μήν.
Ψαλμός ρμβ’(142)
Καί εθύς  χος δ΄
Θεός Κύριος, καί πέφανεν μν ελογημένος ρχόμενος ν νόματι Κυρίου.
Στίχ.α'.ξομολογεσθε τ Κυρί, καί πικαλεσθε τό νομα τό γιον ατο.
Στίχ.β'.Πάντα τά θνη κύκλωσάν με, καί τ νόματι Κυρίου μυνάμην ατούς.
Στίχ.γ'.Παρά Κυρίου γένετο ατη, καί στι θαυμαστή ν φθαλμος μν.
 
Ετα τά παρόντα Τροπάρια
χος δ'. ψωθείς ν τ Σταυρ.
τς Κερκύρας περιώνυμος νσος, τ σ εκόνι Θεοτόκε καυχται, καί τ Μον τ θεί σου, προστρέχει πιστς· Θαμα σου τό μέγιστον, Κασσωπίτρα ανοσα, περ πετέλεσας, τυφλωθέντι Στεφάν· ς ον κείν δοσα φθαλμούς οτω τάς κόρας, ψυχς μν νοιξον.

Δόξα.μοιον.
νεκλαλήτου σε φωτός ς Μητέρα, καί χρυσαυγ τς οκουμένης λυχνίαν, καί γαθς χρηστότητος, είῤῥουν πηγήν· Δέσποινα Πανύμνητε, Μαριάμ Κασσωπίτρα, πάντες μεγαλύνομεν, καί πιστς κβομεν· ν τ φωτί τν θείων ντολών, βαίνειν εθέτως, μς καταξίωσον.

Καί νν.
Ο σιωπήσομεν ποτέ, Θεοτόκε, τάς δυναστείας σου, λαλεν ο νάξιοι· εμή γάρ σύ προστασο πρεσβεύουσα, τίς μς ἐῤῥύσατο κ τοσούτων κινδύνων; Τίς δέ διεφύλαξεν ως νν λευθέρους; Οκ ποστμεν, Δέσποινα, κ σο· σούς γάρ δούλους σζεις εί, κ παντοίων δεινν.
Ψαλμός Ν’(50)
Καί εθύς.χος πλ.δ΄. δή α΄. γράν διοδεύσας
 περαγία Θεοτόκε σσον μς
 Φωνς μου Παρθένε τς ταπεινς, ς εστοργος Μήτηρ Φιλανθρώπου μν Θεο, πάκουσον Κόρη Κασσωπίτρα· καί τς ψυχς μου τό σκότος διάλυσον.

περαγία Θεοτόκε σσον μς
ς θεον θησαύρισμα σόν Ναόν, νσος Κερκύρας πίκτται τόν ερόν, πίστει λθόντες Κσσωπίτρα· τήν σήν γίαν μορφήν σπαζόμεθα.

περαγία Θεοτόκε σσον μς
Τριάδος τόν να περφυς, γνή Κασσωπίτρα πεκύησας ν σαρκί, Ατόν Μητρικς ον κδησώπει· τς σαρκικς με φιλίας χωρίσασθαι.

Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί γίω Πνεύματι
άσεων κρήνην σε διαυγ, χαρίτων δρίαν δωρημάτων τε προχοήν, ν είθροις ερίσκομεν θαυμάτων· Κασσωπίτρα γνή Κυριώνυμε.

Καί νν καί εί καί ες τούς αινας τν αώνων. μήν.
Συμφώνως ανθρώπων α γενεαί, καί πλήθη γγέλων σιγήτως ν ορανος, γνή Κασσωπίτρα ελογουσιν· τς σς λοχείας τό μέγα Μυστήριον.

δή γ'.Ορανίας ψδος.

περαγία Θεοτόκε σωσον μς
φθαλμούς τ Στεφάν, τ σ χειρί δέδωκας, πάλαι ν δ τυφλωθέντι, καί μετά πίστεως, τ σ γίω Να, Κασσωπίτρα λθόντι, το μνεν τήν δύναμιν, σο τήν πέρμαχον.

περαγία Θεοτόκε σωσον μς
Νοητν Αθιόπων, τάς ζοφεράς φάλαγγας, θεί σου φωτί Κασσωπίτρα, Κόρη μαύρωσας, γγελικούς δέ χορούς, χαριεστάτ σου θέ, γλας φαίδρυνας, καί κατελάμπρυνας.
περαγία Θεοτόκε σωσον μς
Μετανοίας πάρχεις, τό σταθερόν ρεισμα, πίστεως, γάπης, λπίδος, θεία βεβαίωσις, τς προσευχς γλυκασμός, τς γαθότητος πλοτος, Κασσωπίτρα Δέσποινα, Κόρη Μητρόθεε.

Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί γίω Πνεύματι
κλεκτ τ Κυρί, ς καθαρ Πάναγνε, κα ελογημένη πάρχεις, θείοις χαρίσμασιν, πεποικιλμένη λαμπρς, Κασσωπίτρα Μαρία, τν τς Εας λισθον, πανορθώσασα.

Κα νν κα εί κα ες τούς αἰῶνας τν αώνων.μήν.
Διανοίας μου σκότος, πόρρω γν δίωξον, Φς τ κ Φωτς Κασσωπίτρα, μόνη ς τέξασα, κα φωτισμν καινουργόν, ν τος γκάτοις μου δίδου, σωτηρίου νόμου τε, θείαν πίγνωσιν.
Καινούργησον, τά τς καρδίας μου μματα Κασσωπίτρα, νοπτρίζεσθαι το Θεο τ κάλλος τ ἄῤῥητον, μματα νέα δοσα Στεφάν.
πίβλεψον ν εμενεί πανύμνητε Θεοτόκε, π τν μν χαλεπν το σώματος κάκωσιν, κα ασαι τς ψυχς μου τ λγος.

Κάθισμα. χος β΄. Πρεσβεία θερμή.
Λυχνία χρυσ, ἀΰλου ραιότητος, αγή μυστική, σελήνη τε πέρφωτος, ορανο στερέωμα· κοσμοσα θείαις λαμπρότησι, Κασσωπίτρα σ ε ληθς, ς Μήτηρ το πάντων Βασιλεύοντος.

δ δ'. Εσακήκοα Κύριε.

περαγία Θεοτόκε σσον μς
ν τ ρ τς Κρίσεως, εμενς παράστηθι τος κέταις σου· Κασσωπίτρα ειπάρθενε, κα τυχεν φέσεως ξίωσον.

περαγία Θεοτόκε σσον μς
Ορανς ς κατάστερος, δόξαν νατέλλεις Θεο τν ἄῤῥητον· Κασσωπίτρα Πανυπέραγνε, ς τς δόξης Κύριον κυήσασα.

περαγία Θεοτόκε σσον μς
Μυστικν ς Παράδεισον, πάντες Κασσωπίτρα γν σ γνωμεν· αωνίου πολαύσεως, δι σο τν κβασιν γρ χομεν.

Δόξα Πατρ κα Υἱῷ κα γί Πνεύματι
διστάκτ καρδί σοι, πάντες μοφώνως τ χαρε κράζομεν· τς χαρς τ μέγα πλήρωμα, Κασσωπίτρα Δέσποινα γρ τέτοκας.

Κα νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων.μήν.
διται κα ρχοντες, πένητες κα πλούσιοι συναθροίζονται· Κασσωπίτρα τ τεμένει σου τν σεπτν εκόνα σου σπάσασθαι.

δ ε'. Φώτισον μς.

περαγία Θεοτόκε σσον μς
Θαύματα πολλά, ξ εκόνος σου πηγάζουσι, καθ΄ κάστην Κασσωπίτρα γαθή, Θεο ς Μήτηρ, σα θέλεις γρ κα δύνασαι.

περαγία Θεοτόκε σσον μς
λεος τ σόν, Κασσωπίτρα ο δυνήσεται, μετρηθναι νθρωπίνοις λογισμος, Μήτηρ λέους, σ πάρχεις γρ φιλόστοργος.

περαγία Θεοτόκε σσον μς
μματι τ πν, τν ρντα περίκλεισας,Παναγία Κασσωπίτρα σας χερσίν, ν κδυσώπει, παραβλέψαι μου τ πταίσματα.

Δόξα Πατρ κα Υἱῷ κα γί Πνεύματι
Τόμον Μαριάμ, Κασσωπίτρα ν γέγραπται, το Πατρς συναδιος Υός, νευ δακτύλου, προφήτης σε νόμασεν.

Κα νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων.μήν.
νομα χθρο, λαζόνος ταπείνωσας, Κασσωπίτρα περένδοξε ες γν, ταπεινοφρόνων, πολιτείαν δ νύψωσας.

δ στ΄. Τν δέησιν.

περαγία Θεοτόκε σσον μς
Κυρία σύ, νοερν δυνάμεων, κα Βασίλισσα το κόσμου πάρχεις· το ορανο, κα τς γς πλατυτέρα, κα περτέρα πάσης τς κτίσεως·
ς τέξασα περφυς· Κασσωπίτρα τν πάντα συνέχοντα.

περαγία Θεοτόκε σσον μς
Ερήνης μοι, τν βαθεαν βράβευσον, Κασσωπίτρα Θεοτόκε Μαρία· τν ρχηγόν, τς ερήνης γρ μόνη, ν τ γαστρί σου φράστως συνέλαβες· κα χθρας πάλαι τς πικρς τ χειρόγραφον Κόρη διέῤῥηξας.

περαγία Θεοτόκε σσον μς
Καλλίφωνος, ηδν κα ελαλος, χελιδν τν πρ νον μεγαλείων· μόνη γν, Κασσωπίτρα δείχθης, ς κελαδήσασα ξένον μυστήριον· ἀῤῥήτ τρόπ το Θεο· τς βουλς γρ ν γ πραγμάωσας.

Δόξα Πατρ κα Υἱῷ κα γί Πνεύματι.
μέτρητος, σχς σς χάριτος, κα δόξα σου γν Κασσωπίτρα· τι Θεόν, δυνατόν ν σχύι, τας σας γκάλαις κόπως βάστασας· τ δόξ θεν και τιμ· τν γγέλων χορος περβέβηκας.

Κα νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων.μήν.
Συμβόλαια, τς μν θεώσεως, πεγράφησαν σφραγίδι σου θεί· το γρ δάμ, κα τς Εας τ χρέος, Μαριάμ Κασσωπίτρα ξήλειψας· κα Πύλας πάλιν ορανο· ες αἰῶνας αώνων διήνοιξας.
Καινούργησον, τ τς καρδίας μου μματα Κασσωπίτρα, νοπτρίζεσθαι το Θεο τ κάλλος τ ἄῤῥητον, μματα νέα δοσα Στεφάν.
χραντε, δι λόγου τν Λόγον νερμηνεύτως, π' σχάτων τν μερν τεκοσα, δυσώπησον, ς χουσα μητρικν παῤῥησίαν.
χος β΄. Προστασία τν Χριστιανν.
Εσπλαχνίας τς μητοπρεπος τ κεφάλαιον, Ελογίας κα τς γαθότητος πέλαγος, σ πάρχεις ν οκτιρμος φάτου σου στοργς· δι σπλάχνα σου τ μητρικά, ες τν συμπάθειαν μν, εαρέστως διάνοιξον· Δέσποινα Κασσωπίτρα, Κερκύρας εκληρία, τς οκουμένης λιμήν, τς ερήνης σφάλεια.

Ετα τ Α΄ ντίφωνον τν ναβαθμν το δ΄ χου.
κ νεότητός μου, πολλ πολεμε μ πάθη· λλ' ατς ντιλαβο, κα σσον, Σωτήρ μου.(δίς)

Ο μισοντες Σιών, ασχύνθητε π το Κυρίου· ς χόρτος γρ, πυρ σεσθε πεξηραμμένοι.(δίς)
Δόξα.
γί Πνεύματι, πσα ψυχ ζωοται, κα καθάρσει, ψοται, λαμπρύνεται, τ Τριαδικ μονάδι, εροκρυφίως.
Κα νν.
γί Πνεύματι, ναβλύζει, τ τς χάριτος, εθρα, ρδεύοντα πασαν τν κτίσιν, πρς ζωογονίαν.
Κα εθς τ Προκείμενον.
Μνησθήσομαι το νόματός σου ν πάσ γενε κα γενε.(δίς)
Στίχ. κουσον, Θύγατερ, κα δε, κα κλνον τ ος σου, κα πιλάθου το λαο σου, κα το οκου το πατρός σου κα πιθυμήσει Βασιλες το κάλλους σου.
Μνησθήσομαι το νόματός σου ν πάση γενε κα γενε.

Ετα· κ το κατ Λουκν γίου Εαγγελίου, τ νάγνωσμα.(α΄39-49,56).


Κα ετα· χος β΄.
Δόξα Πατρ κα Υἱῷ κα γίω Πνεύματι.
Τας τς Κασσωπίτρας, πρεσβείαις λεμον,
ξάλειψον τ πλήθη τν μν γκλημάτων.

Κα νν κα εί...
Τας τς Θεοτόκου, πρεσβείαις λεμον,
ξάλειψον τ πλήθη τν μν γκλημάτων.
Στίχ. λέησόν με Θεός, κατ τ μέγα λεός σου, κα κατ τ πλθος τν οκτιρμν σου ξάλειψον τ νόμημά μου.

χος πλ.β' λην ποθέμενοι.
Χάριν πολυέραστον, σ εκών γία, ς χρυσον διάκοσμον, κα τιμς γίασμα περιβέβληται σ πηγ πέφυκας, δωρεν ἀΰλων, ελογίας ντίδοσις· ζως τό νόμισμα, ν τος ορανος καταθέμενον· κα τράπεζα γέμουσα, θείας κα τερπνς πολαύσεως· ταύτης μς δεξον φαιδρος συνδαιτυμόνας ν φωτί, Κασσωπίτρα Παντάνασσα, τούς σ μεγαλύνοντας.
Οδες προστρέχων π σοί, κατσχυμένος πό σο κπορεύεται, γν Παρθένε Θεοτόκε· λλ΄ ατεται τν χάριν κα λαμβάνει τ δώρημα, πρς τ συμφέρον τς ατήσεως.
Μεταβολ τν θλιβομένων, παλλαγ τν σθενούντων, πάρχουσα, Θεοτόκε Παρθένε, σζε πόλιν κα λαόν, τν πολεμομένων ερήνη, τν χειμαζομένων γαλήνη, μόνη προστασία τν πιστν.

ερεύς: Σσον Θεός...
δή ζ΄. Ο κ τς ουδαίας.

περαγία Θεοτόκε σσον μς
Συνετόν με κα προν, συμπαθ τε πρς πάντας κα λεήμονα, ν γνώμης προαιρέσει, Παρθένε Κασσωπίτρα, τν σν δολον νάδειξον· τν το λέους Θεόν, μνεν ες τούς αἰῶνας.

περαγία Θεοτόκε σσον μς
ς πολλή σου χάρις, ς μεγάλη σκέπη τς προστασίας σου, Παρθένε Κασσωπίτρα, πλούται περμέτρως, τος πιστς μακαρίζουσι· τ μεγαλεα τ σ, ε μεγαλοφώνως.

περαγία Θεοτόκε σσον μς
Πενομένων πλοτος, κα τροφ τν πεινώντων δαπάνητος, πάρχεις Κασσωπίτρα, Παρθένε ς τν ρτον, τς ζως τν οράνιον· ποτεκοσα ν γ, Πατρ ς βουλήθη.

Δόξα Πατρ κα Υἱῷ κα γί Πνεύματι.
εράτευμα θεον, κα Βασίλειον κράτος διασάλευτον, Παρθένε Κασσωπίτρα, δείχθης ς κ ίζης, το Δαυδ κβλαστήσασα· παρ' ερέων τιμήν, κα Βασιλέων δέχου.
Κα νν κα εί κα ες τος αἰῶνας τν αώνων.μήν.
Το τυφλο πό βρέφους, φθαλμος Υός σου ς πάλαι νοιξε, Παρθένε Κασσωπίτρα, Στεφάν τυφλωθέντι, φθαλμος πάλιν δωκας· τ τν χειρν σου φ, φωτς ς οσα Μήτηρ.

περαγία Θεοτόκε σσον μς
δ η΄. Τον Βασιλέα τν ορανν.
Ρήσεις πληρονται, τν προφητν Παναγία, πί σο ληθς Κασσωπίτρα, τεκες γρ κόσμ, Θεν κα Βασιλέα.

περαγία Θεοτόκε σσον μς
διαλείπτως, σο τν δν το γγέλου, ν χαρ ο πιστο κβομεν, χαίροις Κασσωπίτρα, λπς περάτων κόσμου.

περαγία Θεοτόκε σσον μς
στί θεί, τν πρεσβειν σου ες ρμον, γαληνν Κασσωπίτρα Παρθένε, θυνον τος πόθ, ε σ προσκυνοντας.

Δόξα Πατρ κα Υἱῷ κα γί Πνεύματι.
Στήριγμα μέγα, κα προστασία κόσμου, σφαλς Κασσωπίτρα πάρχεις, σειστον δ τεχος, κα σκέπη τν σν δούλων.

Κα νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων.μήν.
δο σ πσαι, α γενεα τν νθρώπων, μακαρίζουσιν μνοις νθέοις, Κόρη Κασσωπίτρα, ε ελογημένη.

δ θ΄.Κυρίως Θεοτόκον.
περαγία Θεοτόκε σσον μς
Δικαίων α χορεαι, τάξεις τν γγέλων, κα ο πιστο μφώνως, ασίαις φωνας, τ Κασσωπίτρ κροτοσιν, μνον πάξιον.

περαγία Θεοτόκε σσον μς
ς ρθρος ς μέρα, πλήρης ελογίας, ορτή σου πέστη, τ κόσμ παντί, Καασωπίτρα Παρθένε, δόξης παύγασμα.

περαγία Θεοτόκε σσον μς
Ρανάτωσαν νεφέλαι, δρόσον εφροσύνης, κα γλυκασμν αωνίου, χαρς ο βουνοί, ν μετοχ Κασσωπίτρα, τς σωτηρίας σου.

Δόξα Πατρ κα Υἱῷ κα γί Πνεύματι.
νύμφευτε Παρθένε, Κόρη Κασσωπίτρα, εεργεσίας φράστου, πλήρης πηγή, ζωοποιν σου θαυμάτων, βλσον τ νάματα.

Κα νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων.μήν.
Συνοσα το Θεο σου, θέλημα τ θεον, Κασσωπίτρα Παρθένε, γγέλου φων, τν περούσιον Λόγον, σχες ν μήτρ σου.

Κα εθύς, τό
ξιον στίν ς ληθς, μακαρίζειν σε τν Θεοτόκον, τν ειμακάριστον κα παναμώμητον κα μητέρα το Θεο μν.
Τν τιμιωτέραν τν Χερουβεμ κα νδοξοτέραν συγκρίτως τν Σεραφείμ, τν διαφθόρως Θεν Λόγον τεκοσαν· τν ντως Θεοτόκον σ μεγαλύνομεν.

Κα τ παρόντα Μεγαλυνάρια.
ν κροστιχίς:
<<Χαίροις Κερκύρας κλέος>>
Χαίρει πσα κτίσις περιχαρς, σο τ φιλοστόργ ντιλήψει Μτερ Θεο, χαίρει κα καυχται Κέρκυρα πλουτοσα· εκόνα Κασσωπίτρα σο τν χαρίεσσαν.
γγελοι κα νθρωποι συνδά, μνους θεοπλόκους σο Παρθένε γνοπρεπς, δουσι βοντες Κυρία Κασσωπίτρα· περίσωζε λαόν σου κ περιστάσεων.
δε μου τ σκότος τ σκυθρωπόν, Μτερ Κασσωπίτρα συνέχει μου τν ψυχήν, τοτο δ μακρόθι πέλασον κα φς μοι· γκαίνισον τ μέγα κα λαρώτατον.
Ράκη διανοίας μου πενιχρά, τ ξ μελείας κα φαυλότητος φορ, κδυσον Μαρία Παρθένε Κασσωπίτρα· κα δός μοι τν χιτνα τς κοσμιότητος.
λ διανοί λ ψυχ, λ τε καρδί κα ξ λης μου τς βουλς, στέργω σε ν φίλτρ υότητος ψεύστ· Παρθένε Κασσωπίτρα πάντων Βασίλισσα.
θυνον ες ρμον με γαληνόν, Κόρη Κασσωπίτρα κυήσασα π γς, ρχοντα ερήνης Χριστν τν Ζωοδότην· τ πρώην διεσττα τν συναρμόσαντα.
Σκεος ελογίας τ καθαρόν, πλοτος τς λπίδος τς γάπης οκος λαμπρός, πνεύματος γίου καθέδρα τε γένου· Παρθένε Κασσωπίτρα Θεοχαρίτωτε.
Κύκλ τς εκόνος σου τς σεπτς, πόθ συνεσττες Κασσωπίτρα Μτερ Θεο, κλίνομεν καρδίας κα σώματος τ γόνυ· τν σν πικουρίαν πικαλούμενοι.
ρεισμα τς κτίσεως ἀῤῥαγές, τεχος οκουμένης τν νθρώπων καταλλαγή, σ ε Κασσωπίτρα Παρθένε Παναγία· τς θύρας Παραδείσου διανοίξασα.
Ράδαμνον βλάστησας κ Πατρός, Πνεύματος γίου τ λεύσει τε Μαριάμ, Λόγον κα Θεόν σου Παρθένε Κασσωπίτρα· Πρεσβείαις μητρικας σου ν ξιλέωσαι.
Κλύδων κταράττει με σφοδρός, κύματαγείρων χαλεπώτατα πειρασμν, σπεσον Κασσωπίτρα Παρθένε Παναγία· κα δός μοι τν ερήνην τν πέρ ννοιαν.
δατι νιψάμενος τυφλός, βλεψε κα πάλιν το Υο σου τ προσταγ, σο δ τ προσψαύσει Παρθένε Κασσωπίτρα· μμάτων νέων ερεν πλοτον Στέφανος.
Ρεθρον αμάτων σε δαψιλές, πέλαγος θαυμάτων χαρισμάτων τε προχοή, πάντων τς καρδίας εφραίνουσα ρήτως· εκών σου Κασσωπίτρα πέλει πάντιμος.
νεσιν παράσχου μοι τ ψυχ, τ συγκεκλεισμέν τν πταισμάτων ν φυλακ, κα λευθερίαν Παρθένε Κασσωπίτρα· το Πνεύματός μοι δίδου ν ξησφάλισας.
Σέμνωμα Κερκύρας θεοπρεπές, πλοτος οκουμένης κκλησίας στολισμός πέλει Μονή σου Παρθένε Κασσωπίτρα· τος πόθ προσιόντας καθαγιάζουσα.
Κράτυνον τ κέρας τν εσεβν, σύντριψον τ βέλη πολεμίων τν νοητν, ώμ τς χειρός συ Περθένε Κασσωπίτρα Θεν τν ν σχύι μόνη ς τέξασα.
Λάμψον μοι κτίνας το σο φωτός, Μτερ Κασσωπίτρα φωτοπάροχε Μαριάμ, να ν τ βί βαδίζων προσκόπως· Θεο ες κατοικίαν φθάσω τν πάμφωτον.
λεγχος δίκων κα μυσαρν, πέλει μορφή σου Κασσωπίτρα Μτερ Θεο, τ δικηθέντι Στεφάν γρ παρέστης· τν ρασιν δικαίως τούτ βραβεύσασα.
πλον ν κινδύνοις κα συμφορας, σο τς επροσδέκτους κεσίας πρς τν Θεόν, Κόρη Κασσωπίτρα πλουτομεν ο σο δολοι· λπίζοντες ες ταύτας, οκ ασχυνόμεθα.
Σάλπιγξ μεγαλόφωνος κα χρυσ, λύρα μελδοσα μυστηρίων τς παρχάς, εσημος κιάρα ἀῤτήτων μεγαλείων· πάρχεις Κασσωπίτρα Κόρη Πανάχραντε.
Χαίροις εφροσύνης γλυκασμός, χαίροις τς γάπης κα λπίδος θεία σφραγίς, πίστεως γίας βεβαίωσις τελεία· Παρθένε Κασσωπίτρα νύμφη νύμφευτε.
Πσαι τν γγέλων ο στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, ποστόλων δωδεκάς, ο γιοι Πάντες μετ τς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν ες τ σωθναι μς.
γιος Θεός, γιος σχυρός, γιος θάνατος, λέησον μς,
Δόξα Πατρ κα Υἱῷ κα γί Πνεύματι.Κα νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν ιώνων. μήν.
Παναγία Τριάς, λέησον μς.Κύριε, λάσθητι τας μαρτίαις μν. Δέσποτα, συγχώρησον τς νομίας μν. γιε, πίσκεψαι κα ασαι τς σθενείας μν, νεκεν το νόματός σου.
Κύριε, λέησον· Κύριε, λέησον· Κύριε, λέησον·
Δόξα.Κα νν.

Πάτερ μν ν τος ορανος, γιασθήτω τ νομά σου.λθέτω βασιλεία σου.Γενηθήτω τ θέλημά σου, ς ν οραν, κα πί τς γς.Τν στον μν τόν πιούσιον δς μν σήμερον.Κα φες μν τ φειλήματα μν, ς κα μες φίεμεν τος φειλέταις μν.Κα μ εσενέγκς μς ες πειρασμόν, λλά ῥῦσαι μς πό το πονηρο.τι σο στιν βασιλεία κα δύναμις κα δόξα, το Πατρς κα το Υο κα το γίου Πνεύματος, νν κα εί κα ες τος αἰῶνας τν αώνων.

χος β΄ τε κ το ξύλου.
Χαίροις γαθν παρχή, χαίροις το φωτς θεία πύλη, γαθωσύνης πηγή, χάριτος ντίδοσις, ζως πρόξενος· τς γάπης κεφάλαιον, λπίδος ταμεον, πίστεως τ ρεισμα, τ διάσειστον· Χαίροις Κασσωπίτρα Παρθένε, κλέος τς Κερκύρας τ μέγα· πάσης οικουμένης σεμνολόγημα.
Γλσσαι τν ητόρων α τραναί, λως τ σιγ σιωπσι, Παρθενομτορ γνή, τόκον σου τν ρητον, μνεν μ σθένουσαι· τ δ χείλη νοίγονται, πιστν κετν σου, σο τν πολυθαύμαστον, δειν χρηστότητα· τατην ν παντοίοις κινδύνοις, σύνδρομον πλουτοντες βομεν· χαίροις Κασσωπίτρα περένδοξε.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου